Náhradné plnenie

Prevádzka Strava liekom Ena Spišáková má priznaný štatút chráneného pracoviska, ktorý umožňuje zamestnávateľom (platí aj pre štátnu správu a samosprávu) využiť služby v oblasti Výživového poradenstva. Možnosti náhradného plnenia sa líšia od bežnej ponuky chránených dielní/chránených pracovísk a práve preto určite potešia Vašich zamestnancov.

Rok 2019

Pre každého zamestnávateľa v zmysle Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti vyplýva, že organizácia s počtom zamestnancov 20 a viac má povinnosť zamestnávať zamestnancov so zdravotným postihnutím (presne 3,2% z celkového priemerného počtu zamestnancov za rok).

1.   Ak túto podmienku nespĺňate,
ste povinní odviesť odvod (pokuta, penále) Úradu práce vo výške 0,9-násobku celkovej ceny práce za každú chýbajúcu zdravotne postihnutú osobu.

Suma sa počíta za každého chýbajúceho zamestnanca so ZPS (môžu sa započítať len tí zamestnanci so ZPS, ktorí u zamestnávateľa odpracovali v roku 2019 aspoň 6 mesiacov). Túto sumu si vypočítavate vo výkaze raz do roka a predkladáte ju vždy do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

2.   Ak nechcete odviesť odvod (pokutu, penále) za nesplnenie povinnosti,
môžete vo výške 0,8-násobku celkovej ceny práce zadať objednávkou zákazku chránenému pracovisku  na poskytnutie služieb vo výhodnejšom finančnom objeme, čiže nižšom, čo je pre rok 2019 v sume 1 064,00 € za každého chýbajúceho zamestnanca so ZPS v roku 2019.

Poznámka: danú službu musí mať chránené pracovisko povolené v Štatúte chráneného pracoviska.

Zadať zákazku za 1 064,00 € a za to získať služby pre svojich zamestnancov

je dokonca o 133,00 € lacnejšie

ako platiť odvod (pokutu, penále) úradu práce vo výške 1 197,00

a nič nezískať.

Na rozdiel od chránených dielní dodávajúcich tovar, pri ktorých je možné v rámci náhradného plnenia započítať iba cenu práce a nie samotného tovaru, sú služby uznávané ako náhradné plnenie v 100%-nej výške. 

Kalkulačka na výpočet náhradného plnenia: http://www.dielne.sk/vypocet-nahradneho-plnenia